Chị Ba Ơi
|

Chị Ba Ơi

Chị Ba Ơi! Chị Ba ơi, sao bổng nhiên bỏ ra đi?Về lại Ba Ngòi, nằm kế Má Ba?Bỏ lại anh Ba, vợ chồng Hằng Lộc,Ba đứa cháu nội vẫn còn đi học. Chị Ba ơi, sao Chị lại nói là,“Tháng Tư này, Chị về với anh Ba.”Lý do gì, Chị vội vã ra đi?Phong…

Paying It Forward
|

Paying It Forward

Paying It Forward Whenever we received kindness in the past,Remember the compassion that made us last.Whenever people give us a chance to smile,Remember to give others a reason not to cry. Remember when people give us joy while we’re dejected?Remember to pay it forward with the utmost respect.That’s the virtue of being a humanSo others…