SOUL HEALING POETRY

Suốt cuộc đời tha phương
Rồi cũng phải hồi hương
Như cá “Hồi” về nguồn
Tuân theo luật vô thường
Chỉ để lại mớ xương.

Soul Healing Poetry