Go To America

Go To America

Go to America (To All H.O. Vietnamese Wives) Tonight, it seemed that nobody in Mr. Thanh’s family could fall sleep. Their four children had been in their bedroom for a long time but the lights were still on. Mrs. Mai, Mr’s Thanh’s wife, kept going to the place where the suitcases were, opened them and…

Đi Mỹ

Đi Mỹ

Đi Mỹ (Tặng tất cả người mẹ đi Mỹ theo diện HO) Cả gia đình ông Thành tối nay dường như không ai ngủ được. Bốn đứa con thì đã vào phòng ngủ lâu rồi nhưng đèn vẫn còn sáng. Bà Mai, vợ ông Thành, thì cứ đi ra đi vô phòng ngủ đến chỗ…