Ngũ Giới

Ngũ Giới

Một là không được sát sanh
Bởi vì quả báo sẽ nhanh quay về.
Hai là trộm cướp của người
Chỉ vì thèm muốn vì lười mà ra.
Ba là phạm tội tà dâm
Ngoại tình chồng vợ, khổ đâm vào người.
Bốn là dối trá hại người
Chuyện không nói có, chuyện mười thành trăm.
Năm là chè rượu quanh năm
Xì ke, ma túy tối tăm cuộc đời.

Five Precepts

The first one is not to kill
For karma will spare no one.
The second is stealing from others
To satisfy your insatiable greed.
The third is committing adultery
Since sexual lust will cause lasting harm.
Fourth is lying to harm people;
No becomes yes, ten becomes hundred.
Fifth is seeking pleasure in alcohol or drug;
It will only lead to destruction of your life.

Similar Posts