Sám Hối Ba Nghiệp Thân Khẩu Ý

Sám Hối Ba Nghiệp Thân Khẩu Ý

Thân làm người phạm muôn vàn tội lỗi
Trong kiếp này và vạn kiếp trước đây
Tội của con chồng chất cao hơn mây
Trước Tam Bảo con quỳ xin sám hối.

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần)
Ma Ha Tát (1 chuông)

_( )_

Ba Thân Khẩu Ý (1)
Con chẳng chú ý
Để chúng mất trí
Như kẻ điên cuồng

Ý tưởng xấu xa (2)
Vọng ngữ điêu ngoa
Nói lời hai lưỡi
Đâm thọc thiên hạ

Do Tham Sân Si (3)
Sinh tâm ác độc
Dối trá hại người
Của người của ta

Không màn hậu quả (4)
Phải trả về sau
Nay con hiểu Pháp
Tu Thân Khẩu Ý

Như lời Phật dạy (5)
Yêu thương chúng sanh
Điều lành luôn nghĩ
Ý xấu buôn ngay

Vun trồng ý đẹp (6)
Tâm sẽ an vui
Miệng lưỡi từ bi
Tấm lòng hỷ xã

Thân sẽ cảm thông (7)
Phát lòng từ thiện
Đến mọi chúng sanh
Như Phật đã dạy

Tu Bồ Tát hạnh (8)
Cực Lạc hiện tiền
Con nguyện từ nay
Làm lành tránh dữ

Ngữa trông ơn Phật (9)
Đại bi đại xá
Gia hộ cho con
Thân không bệnh tật

Tâm không phiền não (10)
Để con tu tập
Phật pháp nhiệm mầu
Minh tâm thiện tánh

Trí tuệ sáng suốt (11)
Thần thông tự tại
Nay con biết Pháp
Nguyện làm công đức

Khuyên bảo gia đình (12)
Thân bằng quyến thuộc
Bà con nội ngoại
Người gần người xa

Con cháu trong nhà (13)
Cùng vợ cùng chồng
Cùng anh chị em
Tu mau kẻo trễ

Hướng về Tam Bảo (14)
Con nguyện quy y
Tu Thân Khẩu Ý
Thành tâm sám hối

_( )_

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần)
Ma Ha Tát. (1 chuông)
Đứng lên quỳ xuống lạy (3 lần)

Similar Posts