Jim Huynh
| | |

Suốt Cuộc Đời Tha Phương

Suốt cuộc đời tha phương
Rồi cũng phải hồi hương
Như cá hồi về nguồn
Chỉ để lại mớ xương.

Jim Huynh – 2023

Similar Posts