|

Quốc Gia, Việt Cộng: Ai Thương Để Lòng

Ai Thương Để Lòng

Chỉ vì hai chữ quốc gia
Mà người dân Việt rất là hận nhau
Sống thời cầm súng giết nhau
Thác thời lên mạng tụi tao tụi mầy.

Ngày xưa chống cộng bằng bomb
Ngày nay chống cộng bằng mồm bằng loa
Vẫn còn nhiều cụ ba hoa
Về hưu lên mạng qua loa giải sầu.

Liên Thành chống cộng thật ngầu?
Trịnh Sơn thân cộng cũng chầu diêm vương
Cả hai để lại mớ xương
Quốc gia, Việt cộng, ai thương để lòng.

Jim Huynh
August 1, 2023

Similar Posts