15. Được Vô Khóa Học Mùa Hè Tại Đại Học St. Vincent College, Latrobe, PA.

15. Được Vô Khóa Học Mùa Hè Tại Đại Học St. Vincent College, Latrobe, PA.

15. Được vô khóa mùa Hè tại Đại học St. Vincent College, Latrobe, PA. Chính phủ có một chương trình, 621 Học sinh bỏ học hay không được vào. Điều kiện rất dễ làm sao, Chỉ cần thi đậu hai môn khóa Hè. Trung học thi đậu vừa xong, (GED) 625 Nộp ngay để kịp…