Hoa Phuong & Girls

Ai Thương Thì Nói

Ai Thương Thì Nói

Thương mà chẳng dám nói ra
Sợ rằng lũ bạn nói ra nói vào?
Bây giờ mới dám thì thào
Thật là quá muộn, lời vào lời ra.

Lúc xưa không nói toẹt ra
Để lòng khỏi phải lo xa lo gần.
Già rồi đừng có tần ngần
Mang theo tình chết mộ phần ai lo?

Jim Huỳnh
4/5/2016

Similar Posts