|

Phát Lại Tình Thương

Phát Lại Tình Thương

Ngày xưa nhận được tình thương
Ngày nay phát lại yêu thương cho người
Ngày xưa nhận một nụ cười
Ngày nay phát lại gấp mười mới vui.

Ngày xưa nhận được niềm vui
Ngày nay phát lại tươi vui cho người
Đó là phẩm hạnh làm người
Làm sao để khỏi thẹn người trần gian.

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Lòng thương ai cũng mượn vay lúc cần
Cảm ơn lòng tốt xa gần
Đền ơn là lúc ta cần phát đi.

Đời người hoạn nạn mấy khi
Được ai giúp đỡ nhớ ghi trong lòng
Giàu tiền chỉ biết cầu mong
Giàu lòng từ thiện thong dong đến liền.

Cầu xin Bồ Tát mở lòng
Từ bi hỷ xã cho người thiện tâm
Dẫu xây chín tượng Phật đài
Mà không bố thí thì ngài cũng chê.
###

VietPhilly
August 15, 2023

Similar Posts