Trẻ Già

Tình yêu trẻ – Tình yêu già
Cả hai cũng vậy thật là giống nhau.
Trẻ thời cưới trước yêu sau
Chỉ vì không biết yêu đau mấy lần.

Già thời thì lại tần ngần
Hỏi đi hỏi lại nhiều lần nôn nao.
Cứ yêu rồi sẽ tính sau
Trẻ già đều dại, trước sau quên liền

Jim Huynh

Similar Posts